வெளியானது யாத்திசை ட்ரெய்லர்

வெளியானது யாத்திசை ட்ரெய்லர்

Here’s the most awaited Trailer of #Yaathisai

PANDIAS ARRIVING

#Yaathisai based on #PandianDynasty

@Venusinfotain @kjganesh082 @SakthiFilmFctry @saregamasouth

Dir @dhararasendran

@sakthivelan_b @gurusoms
@shakthi_mithran @actorseyon @rajaLaKshmiG29

<Thread>

.@Samar1407Samar @VaidehiAmarnath @akileshkmuthu
@Mahendraneditor @Ranjithvirat03 @SureshK72018812 @yaathisai @onlyniki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *